Upphandlingsform

Vår samverkansmodell

Knivsta kommuns fastighetsbolag, Kommunfastigheter i Knivsta AB, har vid de senaste ABT entreprenaderna använt ”samverkan” som samverkansmodell med gott resultat för alla inblandade parter

När kommunfastigheter i Knivsta skapar en förfrågan är det är i stort sätt bestämt vad som skall levereras. Det kan tyckas konstigt att kalla det samverkan när så pass mycket redan är bestämt och beslutat när avtalen tecknas, men det beror på beslutsgången och den demokratiska ordningen i en kommunal förvaltning. Vi ser däremot att styrkan i Samverkans entreprenad är själva genomförandet. Det gemensamma målbilden och engagemanget är utslagsgivande för ett gott resultat.

Avsikten med samverkansentreprenad är att alla ska sitta runt samma bord och med samma inställning till, ekonomi, teknik, tid och kvalitet för det ”gemensamma” projektet. Att en öppenhet gäller runt ekonomiska frågor är en självklarhet, alla har öppna böcker och redovisar fortlöpande sina och projektets prognoser.

Vad är det som utmärker sig i vår samverkansmodell?

Alla skall känna ansvar för sin del och ingen skall behöva ta någon annans risk. Det innebär att vi som beställare tar ett större ansvar för det som ligger inom vårt påverkansområde. Generellt gäller att den som råder över frågan ochså tar ansvaret för riskbedömningen. Anbud lämnas med fast och rörlig del där en gränsdragningslistan reglerar vad som skall ingå i den fasta delen. Som entreprenör utgörs konkurrens med ”den fasta delen” i anbudsfasen, vilket åsätter en hög nivå i utvärderingen. Innebörden av detta är att entreprenören vet vilken vinst han kommer att göra i projektet redan från första dagen. Den rörliga delen som prissatts i anbudet ligger till grund för den budget som projektet får. Ersättningen för den rörliga delen sker med löpande räkning och följs upp med slutkostnadsprognoser.

Den traditionella kopplingen mellan fast och rörlig del, procent på omsättningen, är inte relevant i detta avtal. Förändring av den fasta delen kan komma att ske om projektet får en förlängd tidplan som inte orsakats av entreprenören eller att det skett stora projektförändringar som gjort att entreprenören tvingats vidta åtgärder som inte kunnat förutses. Prognosverktyget är väsentligt och skall användas under hela projektet. Alla kostnader som förändrar prognosen skall kategoriseras enligt modellen: oförutsett, förtydligande eller tilläggsbeställning.

Se våra pågående upphandlingar