Med anledning av funderingar kring fuktsäkerhet i projektet CIK

I fuktsäkerhetsarbetet ingår att identifiera fuktkritiska konstruktioner och moment, göra fukttekniska bedömningar, redovisa fukttekniska lösningar samt lämna instruktioner till produktionen. I processen ingår att både fuktsäkerhetsansvarig-produktion samt fuktsakkunnig går så kallade fuktronder för att fånga upp eventuella avvikelser och se till att dessa avhjälps på ett bra sätt.

I aktuellt projekt (CIK) är stommen i bland annat korslagt limträvirke, så kallat KL. Under riskutvärderingen har det diskuterats hur denna stomme skall skyddas. Då den prefabricerade KL-stommen behöver lyftas på plats med byggkran, i kombination med stora spännvidder, har heltäckande väderskydd bedömts som för kostsamt i relation till vilken fuktsäkerhet det skulle ge till projektet.

I projektet finns också en fuktsäkerhetsplan som beskriver hur byggnaden skall uppföras utan att skador uppkommer samt hur man skall agera vid eventuella avvikelser. Exempelvis kommer all KL-trä mot betongplatta att behandlas för att öka resistensen mot mögel innan montage. All träbaserat/organiskt material som varit utsatta för fukt över kritisk gräns (dvs. gränsen för att mögel skall kunna växa) kommer att besiktas samt analyseras via mögelanalys på externt laboratorium med hänsyn till eventuell mögelpåväxt. Vid avvikelse kommer det uttorkade byggnadsmaterialet att saneras från möglet genom mekanisk slipning/blästring. Stickprovsmässigt kommer slipade ytor att analyseras på nytt för att försäkra sig om att saneringen fått tillfredsställande resultat.

Vid ytterligare frågor? Hör gärna av er till kommunfastigheter@knivsta.se